صنایع دریایی و کشتی سازی

در صنایع دریایی و کشتی سازی نیز پمپها بایستی ویژگی های مشخصی داشته باشند. عمده ترین دو مسئله در پمپهای صنایع دریایی، خورنده بودن آب دریا از نظر شیمیایی می باشد که مواد پمپ باید در مقابل چنین سیالی در حد قابل قبول مقاوم باشند. همچنین در کشتی سازی، با توجه به اهمیت جاگیر نبودن پمپها در فضای داخل کشتی، اقبال به سمت استفاده از پمپهای عمودی است تا در مساحت کمی قابلیت نصب داشته باشند.

از طرف دیگر مجوز ها و گواهینامه های مشخصی نیز لازم است تا محصول یک سازنده مورد قبول صنایع دریایی و کشتی سازی باشد که پمپیران توانسته است این گواهینامه ها را اخذ نماید.