پمپهای آتش نشانی

برای تامين فشار لازم در شبكه آتش نشانی از انواع پمپ های آتش نشانی استفاده می شود . در مواقعی كه آب آتش نشانی حاوی مواد خورنده باشد ( مانند آب شور ) از مواد مقاوم به خوردگی استفاده می شود. در پكيج های آتش نشانی برای پمپ های اصلی ترجيحا از پمپ های دومكشه یا اتابزرگ با سیستمهای محرک مناسب استفاده می شود .هدف اصلی سيستم محركه پمپ های آتش نشانی فراهم نمودن نيروی محركه در تمام شرايط ممكن و حتی مواقع بحرانی است. محرك های رایج پمپ های آتش نشانی ، موتورهای الكتريكی و موتورهای ديزل هستند. اين پمپ ها با سيستم های محركه ديزلی و الكتريكی ، به صورت پكيج های كامل آتش نشانی ، شامل سيستم كنترلی يكپارچه و ديگر ملزومات ، مورد استفاده قرار می گيرد . اغلب این پمپ ها به طور اتوماتيك و به وسيله يك سيگنال فشار از خط تخليه پمپ ، استارت می شود . در اين پكيج ها هر پمپ آتش نشانی ، سيستم كنترل جداگانه ای براي خود دارد.سيستم های كنترل موتورهای ديزل به گونه اي طراحی وساخته شده اند كه موتوربتواند به طوردستی يا اتوماتيك روشن شود. استارت دستی به منظور انجام تست های منظم در سيستم ، مورد نيازاست.
موارد كاربرد
پكيج های آتش نشانی در صنايع دريايی ، سكوهای نفتی ، شناور های بزرگ، كشتی های نفت كش ، پالايشگاه ها، كارخانجات بزرگ صنعتی ، صنايع پترو شيمی، انبارهای عمومی، مراكز ذخيره نفت در كشور، فرودگاه ها و آشيانه های هواپيما، برج ها و ساختمان های بزرگ مسكونی و تجاری ، كاربرد داشته و از اهميت حياتی برخوردار است.