پمپهای آتش نشانی

برای تامین فشار لازم در شبکه آتش نشانی از انواع پمپ های آتش نشانی استفاده می شود . در مواقعی که آب آتش نشانی حاوی مواد خورنده باشد ( مانند آب شور ) از مواد مقاوم به خوردگی استفاده می شود. در پکیج های آتش نشانی برای پمپ های اصلی ترجیحا از پمپ های دومکشه یا اتابزرگ با سیستمهای محرک مناسب استفاده می شود .هدف اصلی سیستم محرکه پمپ های آتش نشانی فراهم نمودن نیروی محرکه در تمام شرایط ممکن و حتی مواقع بحرانی است. محرک های رایج پمپ های آتش نشانی ، موتورهای الکتریکی و موتورهای دیزل هستند. این پمپ ها با سیستم های محرکه دیزلی و الکتریکی ، به صورت پکیج های کامل آتش نشانی ، شامل سیستم کنترلی یکپارچه و دیگر ملزومات ، مورد استفاده قرار می گیرد . اغلب این پمپ ها به طور اتوماتیک و به وسیله یک سیگنال فشار از خط تخلیه پمپ ، استارت می شود . در این پکیج ها هر پمپ آتش نشانی ، سیستم کنترل جداگانه ای برای خود دارد.سیستم های کنترل موتورهای دیزل به گونه ای طراحی وساخته شده اند که موتوربتواند به طوردستی یا اتوماتیک روشن شود. استارت دستی به منظور انجام تست های منظم در سیستم ، مورد نیازاست.