پمپهای پمپیران برای تاسیسات ساختمان

ساختمان سازی و رویکرد گذر از شهرهایی با گسترش افقی به شهرهایی با گسترش عمودی، در دنیای کنونی، حقیقتی گریز ناپذیر است. در این رویکرد برای ساخت تاسیسات مختلف به منظور تامین حداقل های زندگی در ساختمانهای بلندمرتبه و نیز افزایش رفاه در این نوع زندگی، در فرایندهای مختلف از پمپ استفاده می شود.

فرایندهای نیازمند پمپ در ساختمان

فرایند های عمده نیازمند به پمپاژ را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تامین فشار،انتقال آب، تصفیه آب، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، جمع آوری آب باران، تامین آب آشامیدنی، آب خام و آب فرایندی، آتش نشانی، استخر و جکوزی